klauzula informacyjna dla kandydatów

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

 

Informacja dla Kandydatów do pracy w Aluplast Sp. z o.o. o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:

Administratorem danych osobowych jest:  

Aluplast Sp. z o.o. 

ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000123391

W sprawach dotyczących danych osobowych Kandydaci do pracy w Aluplast mogą kontaktować się listownie pod adresem do korespondencji: ul. Gołężycka 26A, 61-357 Poznań lub telefonicznie pod nr tel. 61 654 34 00, lub na adres e-mail: rodo@aluplast.com.pl

2. Rodzaje danych osobowych

2.1. W odniesieniu do wszystkich Kandydatów do pracy Aluplast przetwarza dane osobowe przewidziane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe otrzymane od Kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2.2. w przypadku Kandydatów, którzy wyrazili na to wyraźną zgodę, Aluplast przetwarza również informacje o orzeczeniu o niepełnosprawności.

3. Cel i podstawa przetwarzania danych Kandydatów:

Aluplast przetwarza dane osobowe Kandydatów w niżej podanych celach oraz w oparciu o przywołane podstawy prawne:

przeprowadzenia procesu rekrutacji, czyli wyboru osoby do zatrudnienia na stanowisku, którego dotyczy rekrutacja, oraz zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia

w zakresie danych, o których mowa w art. 221 § 1 KP - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane są niezbędne do działań poprzedzających zawarcie umowy o pracę lub innej umowy będącej podstawą zatrudnienia, w zakresie innych danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda Kandydata wyrażona w sposób dorozumiany poprzez fakt udostępnienia danych zamieszczonych w CV, liście motywacyjnym lub innych dokumentach

wykorzystanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dane są przetwarzane na podstawie zgody Kandydata

realizacja uprawnień osoby niepełnosprawnej

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art. 221b § 1 KP, czyli wyraźna zgoda Kandydata z orzeczeniem o niepełnosprawności

4. Skąd posiadamy Państwa dane? Konsekwencje odmowy podania danych:

Aluplast przetwarza dane osobowe udostępnione przez samego Kandydata. W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe udostępnione nam przez podmioty wspomagające nasze procesy rekrutacji. Podanie danych osobowych w zakresie określonym art. 221 § 1 KP jest konieczne do udziału w rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Kandydat może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, jeśli zgoda jest podstawą tego przetwarzania. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez Aluplast do czasu zakończenia procesu rekrutacji i upływu okresu próbnego osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji, nie dłużej niż przez 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będą one przez nas przetwarzane nie dłużej niż 1 rok .

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe Kandydatów są przekazywane:

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Aluplast - podmiotom wspomagającym proces rekrutacji oraz zajmującym się serwisem naszych systemów teleinformatycznych

innym administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu -podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

7. Obszar przetwarzania danych

Dane osobowe pracowników Aluplast nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Decyzje dotyczących Kandydatów do pracy nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka.

9. Przysługujące Państwu prawa:

Każdy Kandydat ma prawo do:

9.1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

9.2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

9.3. wnioskowania o usunięcie danych osobowych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania oraz o przeniesienie danych osobowych.

Może też wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, jeżeli stwierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.