Klauzula informacyjna - klienci

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aluplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gołężycka 25a, 61 – 357 Poznań, nr tel. 61 654 34 00, e-mail: [rodo@aluplast.com.pl];

2. Państwa dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy wykorzystujemy w następujących celach:

2.1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c),

2.3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.4. marketingu bezpośredniego, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:

4.1. przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy;

4.2. przez czas określony w przepisach prawa, np. okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać faktury i dokumenty księgowe.

5. Będziemy przekazywać Państwa dane następującym podmiotom:

5.1. działającym na nasze zlecenie agencjom reklamowym lub innym podmiotom podejmującym na nasze zlecenie działania marketingowe lub promocyjne,

5.2. podmiotom dostarczającym i wspierającym nasze systemy teleinformatyczne,

5.3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną,

5.4. bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym,

5.5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną, przewozową, 

5.6. podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tzn. obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii; nie będą tez przekazywane do organizacji międzynarodowej;

7. Nie podejmujemy decyzji, które Państwa dotyczą w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

8. Mają Państwo prawo: 

8.1. dostępu do swoich danych i ich poprawiania, 

8.2. wnioskowania o usunięcie danych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania oraz o przeniesienie danych.

9. Niezależnie od powyższych uprawnień mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym na cele marketingu bezpośredniego.

10. Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem prawa.

 

EN

Information clause 

 

According to art. 13 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council from 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), we inform that :

1. The administrator of your personal data is Aluplast, a limited liability company at: ul. Gołężycka 25a, 61-357 Poznań, phone: +48 61 654 34 00, e-mail: [rodo@aluplast.com.pl];

2. We use your personal data obtained before or during the conclusion of the contract for the following purposes:

2.1. conclusion and execution of the contract that connects us, including the identification of possible complaints (legal basis: Article 6 paragraph 1 letter b) of the GDPR);

2.2. performance of legal obligations imposed on us under the provisions on accounting and tax law, e.g. issuing and storing invoices and accounting documents (legal basis: Article 6 (1) letter c),

2.3. establishing, defending and seeking possible claims, which may include selling our claims to another entity, i.e. in our legitimate interest (legal basis: Article 6 (1) letter f) of the GDPR);

2.4. direct marketing, that is in our legitimate interest (legal basis: Article 6 (1) letter f GDPR).

3. Providing your personal data is voluntary, but necessary for the conclusion and performance of the contract.

4. We will process your personal data for no longer than it is necessary to achieve the intended goals, i.e:

4.1. for the time necessary to conclude and execute the contract between us and the period after which the claims resulting from this contract will expire.;

4.2. for the time specified by law, e.g. the period in which the provisions require us to store invoices and accounting documents.

5. We will pass your data to the following entities:

5.1. advertising agencies or other entities undertaking on our behalf marketing or promotional activities,

5.2. entities providing and supporting our ICT systems,

5.3. entities providing advisory, auditing and legal assistance services to us,

5.4. banks, other payment institutions and insurance companies,

5.5. entities operating services such as postal, courier, shipping and transport,

5.6. entities conducting debt collection activities or buyers of claims.

6. Your personal data will not be transferred outside the European Economic Area, i.e. the area of the European Union, Norway, Liechtenstein and Iceland; they will not be transferred to an international organization;

7. We do not make decisions that apply to you in an automated way or do profiling.

8. You have the right:

8.1. to access and correct your data,

8.2. to request for your data to be deleted (if they are processed unreasonably), to limit or stop their processing and transfer of data.

9. Regardless of the above rights, you have the right to object to the processing of your data based on our legitimate interest, including for direct marketing purposes.

 

10. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body, the President of the Office for Personal Data Protection in Warsaw, if you consider that your personal data is processed by us in violation of the law.