Klauzula informacyjna dla reprezentantów i pracowników kontrahentów

Informacja dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych dla reprezentantów i pracowników kontrahentów


Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

1.    Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest
Aluplast Sp. z o.o. (numer KRS: 0000123391)
ul. Profilowa 1, 63-006 Ngradowice,
tel. 61 654 34 00, e-mail: rodo@aluplast.com.pl

2.    Rodzaje danych osobowych
2.1.    w przypadku osób reprezentujących osoby prawne: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
2.2.    w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

3.    Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu następujących celach:
3.1.    nawiązania relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego) oraz w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą lub podmiotem, który reprezentujecie, oraz
3.2.    ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zbycia wierzytelności, oraz
3.3.    weryfikacji kontrahentów pod kątem ich zdolności płatniczej, oraz
3.4.    przeciwdziałania przestępstwom, oraz
3.5.    promocji naszych produktów,
czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.    Skąd posiadamy Państwa dane? Konsekwencje odmowy podania danych:
Otrzymaliśmy Państwa dane od Państwa pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujecie albo dlatego, że sami nam je udostępniliście.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z Państwa pracodawcą / podmiotem, który reprezentujecie.

5.    Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane:
5.1.    przez okres współpracy łączącej nas z Państwa pracodawcą / podmiotem, który reprezentujecie
5.2.    w przypadku przetwarzania Państwa danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres, po którym te roszczenia się przedawnią,
5.3.    w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania naszych obowiązków prawnych -- przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

6.    Odbiorcy danych
Państwa dane przekazujemy:
6.1.    podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
•    podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego;
6.2.    innym administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu:
•    działającym na nasze zlecenie agencjom reklamowym lub innym podmiotom podejmującym na nasze zlecenie działania marketingowe lub,
•    ubezpieczycielom,
•    podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną lub przewozową;
•    firmom audytorskim,
•    podmiotom świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną,
•    podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności
Ponadto, możemy udostępnić wybrane informacje Państwa dotyczące właściwym organom państwowym, np. organom ścigania, sądom, komornikom sądowym, urzędom skarbowym, GUS, lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o stosowaną podstawę prawną.

7.    Obszar przetwarzania danych
Państwa dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy ich przekazywać poza ten Obszar ani do organizacji międzynarodowej.

8.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie będziemy podejmować decyzji Państwa dotyczących w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9.    Przysługujące Państwu prawa:
Mają Państwo prawo do:
9.1.    dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
9.2.    żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
9.3.    wnioskowania o usunięcie danych osobowych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania oraz o przeniesienie danych osobowych.

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu naszego lub osoby trzeciej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, o ile jest to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją.
Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem prawa.