Bendrovės Aluplast Sp. z o.o. privatumo politika

Bendrovės Aluplast Sp. z o.o. privatumo politika

1. Bendrovė Aluplast Sp. z o.o. deda visas pastangas, siekdama užtikrinti savo klientų, t.y. interneto svetainės www.aluplast.com.pl naudotojų, leidinių „Vademecum Okien PVC”, „Profiokno” ir naujienlaiškių, platinamų per svetainę www.aluplast.com.pl, gavėjų bei „Sąmatos sudarymo” paslaugos ir kontaktinių formų naudotojų, toliau vadinamų „Naudotojais”, privatumo apsaugą.  

2. Paprastai interneto svetainės www.aluplast.com.pl Naudotojai neprivalo pateikti savo asmens duomenų. Jeigu besinaudojančiųjų mūsų svetinėje siūlomomis paslaugomis vis dėlto paprašoma pateikti tokius duomenis kaip kad vardas, pavardė, adresas korespondencijai, e.pašto adresas, telefono numeris, tokius duomenis Naudotojai pateikia laisva valia. 

3. Naudotojų asmens duomenų valdytojas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) prasme yra bendrovė Aluplast Sp. z o.o., kurios buveinė įsikūrusi adresu ul. Gołężycka 25A, 61-357 Poznanė, registruota Įmonių registre numeriu KRS 0000123391 (toliau – „Valdytojas” arba „Aluplast”).

4. Naudotojų asmens duomenys yra renkami pasitelkus elektronines formas arba korespondenciją, kuri yra siunčiama tiesiogiai bendrovės e.pašto adresais, skelbiamais svetainėje www.aluplast.com.pl. 

5. Aluplast tvarko Naudotojų asmens duomenis tik konkrečiais teisėtais tikslais, o būtent:  

a) sutarčiai sudaryti ir vykdyti – visą sutarties galiojimo ir su ja susijusių atsiskaitymų vykdymo laiką (teisinis pagrindas tvarkyti duomenis yra sutartis, kurią Aluplast sudaro su asmeniu, kurio asmens duomenys yra tvarkomi);

b) mūsų partnerių paslaugoms, siūlomoms mūsų interneto svetainėje, o būtent „Sąmatos sudarymo“  paslaugai teikti – tol, kol paslauga bus suteikta ir kol bus atliktas su ja susijęs atsiskaitymas (teisinis pagrindas tvarkyti duomenis yra asmens, kurio duomenys bus tvarkomi, sutikimas);

c) siekiant vykdyti mūsų teisines prievoles, pvz., prievolę išrašyti ir saugoti sąskaitas faktūras ir kitus buhalterinės apsaugos dokumentus – įstatymų nustatytą privalomą laiką (teisinis pagrindas tvarkyti duomenis yra mūsų teisinė prievolė);

d) siekiant pareikšti mūsų reikalavimus – iki šių reikalavimų senaties termino pabaigos (teisinis pagrindas tvarkyti duomenis yra teisėtas Valdytojo interesas);

e) tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant informavimą apie galiojančias akcijas ir pasiūlymus – tol, kol duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą arba pareiškia nesutinkąs, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tokios rinkodaros tikslais;

f) siekiant atsakyti į mums teikiamus paklausimus, išskyrus prašymus pateikti pasiūlymą – tol, kol bus atšauktas sutikimas tvarkyti duomenų subjekto duomenis (teisinis pagrindas tvarkyti duomenis yra asmens, siunčiančio mums paklausimą, sutikimas; mums siunčiamą paklausimą laikysime sutikimu atsakymui pateikti);

g) vidinės analizės ir statistikos tikslais – visą sutarties galiojimo laiką ir iki mūsų reikalavimų, susijusių su tokia sutartimi, senaties termino pabaigos (teisinis pagrindas tvarkyti duomenis yra mūsų teisėtas interesas). 

4. Be aiškaus Naudotojo sutikimo jo asmens duomenys nebus perduodami kitiems subjektams, išskyrus: 

a) subjektus, teikiančius pašto ar kurjerių paslaugas,

b) bankus (jeigu privalėsime sumokėti Naudotojui tam tikras sumas),

c) subjektus, prižiūrinčius mūsų informacines sistemas ir interneto svetainę,

d) subjektus, teikiančius mums buhalterinė apskaitos, konsultacines, audito ar teisines paslaugas,

e) skolų pirkėjus (jeigu už mūsų prekes ir paslaugas neatsiskaitoma nustatytu laiku).

5. Jeigu asmuo, pageidaujantis gauti „Sąmatos sudarymo“ paslaugą, duos sutikimą, jo asmens duomenys bus perduoti mūsų partneriams (langų gamintojams) sąmatai paruošti. Aluplast informuoja, kad vykdo tik tarpininko tarp interesantų ir langų gamintojų funkciją ir savarankiškai nerengia langų sąmatų. Sutikimo perduoti asmens duomenis mūsų partneriams davimas yra būtina sąlyga, kurią privalo įvykdyti pageidaujantieji gauti „Sąmatos sudarymo“ paslaugą.  

6. Valdytojas pasilieka teisę atskleisti atrinktus su Naudotoju susijusius duomenis kompetentingoms valdžios institucijoms arba tretiesiems asmenims, kurie pareikalaus atskleisti duomenis vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais.  

7. Naudotojų asmens duomenys nebus perduodami už EEE, t.y. Europos Sąjungos ir Norvegijos, Lichtenšteino bei Islandijos ribų.  

8. Kiekvienas Naudotojas, kurio asmens duomenys yra tvarkomi gavus jo sutikimą, turi teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jeigu sutikimo nėra, perduoti tam tikrą informaciją ir teikti tam tikras paslaugas gali tapti neįmanoma. 

9. Kiekvienas Naudotojas, kurio asmens duomenis tvarko Aluplast, turi teisę: 

- susipažinti su savo duomenimis ir juos taisyti, 

- prašyti pašalinti duomenis (jeigu duomenys yra tvarkomi neturint teisinio pagrindo), apriboti arba nutraukti jų tvarkymą. 

Visus reikalavimus, prašymus arba paklausimus, susijusius su Aluplast vykdomu Naudotojų asmens duomenų tvarkymu, galima siųsti e. paštu rodo@aluplast.com.pl arba paštu adresu ul. Gołężycka 25A, 61-357 Poznanė, su prierašu „Asmens duomenys”.  

10. Nepriklausomai nuo pirmiau išvardytų teisių, kiekvienas Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. 

11. Kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui (Varšuva)). 

12. Aluplast pareiškia, kad siekdama apsaugoti Naudotojų duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, neįgalioto perdavimo arba atskleidimo, naudoja atitinkamas organizacines, technines ir fizines apsaugos priemones. Be to, Aluplast pažymi, kad joks duomenų perdavimo internetu būdas nėra visiškai saugus. Todėl, nepaisant Aluplast pastangų apsaugoti perduodamus asmens duomenis, Aluplast negali užtikrinti pilno internetu perduodamų duomenų saugumo.  

12. Aluplast pasilieka teisę keisti šios Privatumo politikos nuostatas atsižvelgusi į būtinybę suderinti šias nuostatas su įstatymų pakeitimais, galiojančiais privatumo standartais arba išplėtus mūsų siūlomas paslaugas. Apie visus pakeitimus Aluplast informuos savo interneto svetainėje. 

 

RUS

Политика конфиденциальности компании Aluplast Sp. z o.o. (ООО "Алюпласт")

 

1. Компания ООО Алюпласт прикладывает все усилия для защиты конфиденциальности своих клиентов, пользователей сайта www.aluplast.com.pl, покупателей, доступных его посредством, издательств Вадемекум Окон ПХВ и Профиокно, бюллетеня Новостной Листок, а также лиц, пользующихся услугой «Заказ оценки» и контактная форма (далее называемых «Пользователи»).

2. Пользование сайтом www.aluplast.com.pl обычно не требует указания персональных данных. Если для пользования услугами, предлагающими нашим сайтом, все же необходимо указать такие данные, как имя, фамилия, адрес для корреспонденции, адрес e-mail, номер телефона, до это делается добровольно.

3. Администратором персональных данных Пользователей, в понимании Распоряжения Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. относительно защиты физических лиц в связи с обработкой персональных данных и относительно свободного перемещения таких данных и отмены Директивы 95/46/EC (сокращенно: «RODO»), является компания ООО Алюпласт с местонахождением в Познани, ул. Голенжицка 25A, 61-357 Познань, зарегистрированная в Реестре Предпринимателей под номером ГСР 0000123391 (сокращенно: «Администратор» либо «Алюпласт»).

4. Персональные данные Пользователей собираются с помощью электронных форм либо корреспонденции, направляемой непосредственно на фирменный адрес e-mail, находящиеся на сайте www.aluplast.com.pl. 

5. Алюпласт обрабатывает персональные данные Пользователей исключительно с конкретными и отвечающими правовым нормам целями, то есть: 

а) с целью заключения и выполнения договора - в течение срока действия договора и расчетов, вытекающих из него (юридическим основанием для обработки является договор, заключенный компанией Алюпласт с лицом, которого касается персональные данные);

б) с целью реализации услуг наших партнеров, предлагаемых посредством нашего сайта, в особенности услуги «Заказ оценки» - до момента реализации такой услуги и расчетов, вытекающих из нее (юридическим основанием для обработки является согласие лица, которого касаются персональные данные);

в) с целью выполнения лежащих на нас правовых обязанностей, например, выставления и хранения счетов-фактур и бухгалтерских документов - в течение времени, соответствующего правовым требованиям (основанием для обработки является лежащее на нас правовое обязательство);

г) с целью расследований по нашим претензиям - до истечения срока давности этих претензий (юридическим основанием для обработки является обоснованный интерес Администратора);

д) с целью непосредственного маркетинга, в том числе информирования о текущих промо-акциях и отраслевых предложениях - до момента получения протеста против использования персональных данных с целью такого маркетинга;

е) с целью подачи ответа на направленные нам вопросы, отличающиеся от тех, которые заключают в себе приглашение сделать предложение - до момента отзыва согласия на обработку персональных данных (юридическим основанием для обработки является согласие лица, направляющего нам вопрос; направляемый нам вопрос мы будем воспринимать как согласие на подачу ответа);

ж) с целью создания внутренних анализов и статистики - в течение срока действия договора и истечения срока давности наших персональных претензий вследствие такого договора (юридическим основанием для обработки является наш обоснованный интерес).

4. Без бесспорного согласия Пользователя его персональные данные не будут передаваться другим субъектам, за исключением:

а) субъектов, ведущих почтовую либо курьерскую деятельность,

б) банков (если мы будем обязаны выполнить оплату в пользу Пользователя),

в) субъектов, обслуживающих наши компьютерные системы и веб-сайт,

г) субъектов, предоставляющих нам бухгалтерские, консалтинговые, аудиторские либо юридические услуги,

д) покупателей задолженностей (в случае неполучения в срок оплаты за наши товары либо услуги).

5. В случае, если лицо, желающее воспользоваться услугой «Заказ оценки» выразит на это согласие, его персональные данные будут переданы нашим партнерам (производителям окон) с целью выполнения оценки. Алюпласт настоящим информирует, что является только посредником между заинтересованными лицами и производителями окон и не подготавливает оценки окон от своего имени. Предоставление согласия на передачу персональных данных нашим партнерам необходимо для того, чтобы воспользоваться услугой «Заказ оценки». 

6. Администратор оставляет за собой право предоставлять выбранную информацию, касающуюся Пользователя, соответствующим общественным органам либо третьим лицам, которые предъявят такое требование, опираясь на соответствующие положения законодательства. 

7. Персональные данные не будут передаваться за границы EOG, то есть Европейского Союза, а также Норвегии, Лихтенштейна и Исландии.

8. Каждый пользователь, чьи персональные данные обрабатываются на основании согласия, имеет право в любой момент это согласие отозвать. Отзыв согласия, однако, не будет иметь влияния на согласие с правом использования данных Пользователя, которое имело место перед отзывом такого согласия. Отсутствие согласия, однако, может сделать невозможной передачу некоторой информации и реализацию некоторых услуг.

8. Каждый Пользователь, чьи персональные данные обрабатываются компанией Алюпласт, имеет право: 

- на доступ к своим данным и их исправление, 

- подать заявку на удаление данных (если они обрабатываются безосновательно), на ограничение либо прекращение их обработки.

Все требования, заявки либо вопросы, касающиеся обработки компанией Алюпласт персональных данных Пользователей, можно направлять электронным путем на адрес rodo@aluplast.com.pl либо по почте на адрес: ул. Голенжицка 25A, 61-357 Познань, с дополнением «Персональные данные». 

9. Независимо от вышеуказанных полномочий, каждый пользователь имеет право подать заявление о протесте против обработки его данных с целью непосредственного маркетинга.

10. Каждый Пользователь также имеет право подать жалобу в орган надзора, начальнику управления защиты персональных данных в Варшаве.

11. Компания Алюпласт заявляет, что с целью защиты данных Пользователей от их случайного либо неправомочного уничтожения, потери, не уполномоченного раскрытия либо передачи, использует соответствующую организационную, техническую и физическую защиту. Вместе с тем компания Алюпласт указывает, что никакой способ передачи данных через Интернет не является полностью безопасным. Поэтому, несмотря на предпринимаемые компанией Алюпласт усилия для защиты персональных данных, компания не может гарантировать полной безопасности их передачи через Интернет. 

12. Компания Алюпласт оставляет за собой право вводить изменения в Настоящую Политику Конфиденциальности, что может вытекать из потребности ее адаптации к изменениям в положениях законодательства или обязательных стандартах конфиденциальности либо из расширения нашего торгового предложения. Обо всех изменениях компания Алюпласт будет информировать на своем веб-сайте.