Obowiązek informacyjny RODO dotyczący monitoringu wizyjnego

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych z systemu monitoringu jest ALUPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice, adres do korespondencji: ul. Gołężycka 25A, 61-357 Poznań, KRS: 0000123391, NIP: 5540240242, REGON: 090448928.

2. W sprawach dotyczących danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Administratorem listownie pod adresem do korespondencji: ul. Gołężycka 25A, 61-357 Poznań lub mailowo na adres e-mail: rodo@aluplast.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 61 654 34 00.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz kontrahentów, a także zapobieganie incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania budynku przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane właściwym organom państwowym i samorządowym, w szczególności organom ścigania, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

a) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

b) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku konieczności wykorzystania zapisu monitoringu – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej (prawomocnego zakończenia postępowania). Po upływie ww. okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

7. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo. Rejestracji danych na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer przemysłowych (bez dźwięku).

8. Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych (piktogramu – symbolu kamery).

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

a) dostępu do danych osobowych,

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.