Polityka Cookies

Polityka Cookies

aluplast

Niniejsza polityka „cookies” odnosi się do stron internetowych , zarządzanych przez Aluplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nagradowicach przy ul. Profilowej1

Strony te korzystają z plików „cookies” ("ciasteczek") do przechowywania anonimowych informacji o ich użytkownikach.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki „cookies” dają nam możliwość jak najlepszego dostosowania treści i usług świadczonych przez nas za pośrednictwem stron internetowych do indywidualnych preferencji Użytkowników, ułatwienia im poruszania się w serwisie, jak również służą opracowaniu ogólnych statystyk związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkowników.

Wykorzystywane są dwa rodzaje plików „cookies”: cookies sesyjne- tymczasowe pliki pozostające na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji oraz cookies stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez parametrycznie określony czas lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika.

Przechowywanie plików cookies dopuszczone jest domyślnie przez przeglądarki internetowe, ale jednocześnie Użytkownik w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące tych plików w opcjach swojej przeglądarki. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w następujących celach:

- tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, umożliwiających nam zrozumienie, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis, co daje nam możliwość optymalizacji zawartości, jej udoskonalenia i dopasowania do potrzeb Użytkowników

- mierzenia ruchu Użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl)

- optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony

- mierzenia skuteczności prowadzonych działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785)

Na naszych stronach znajdują się linki i łącza do innych serwisów i stron internetowych. Umożliwiając Państwu dostęp do tych stron nie bierzemy jednocześnie odpowiedzialności za praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych obwiązujących na tych stronach.

EN:

This "cookies" policy refers to websites operated by Aluplast, a limited liability company with registered office in Nagradowiceat ul. Profilowa 1.

These websites use "cookies" to store anonymous information about their users.

"Cookies" should be understood as IT data, in particular, text files, stored in end-user devices intended for the use of websites. "Cookies" allow us to best adapt the content and services provided by us through websites to the individual preferences of Users, to facilitate their movement on the site, as well as to develop general statistics related to the use of the site by Users.

Two types of "cookie" files are used: session cookies - temporary files remaining on the User's device until the end of the session and permanent cookies - stored on the User's device for a specified period of time or until they are deleted by the User.

Storing cookie files is allowed by default through web browsers, but at the same time you can change the settings for these files in the options of your browser. The User may independently and at any time change the settings for Cookies, specifying the conditions for their storage and access to the User's Device via Cookies. Changes in settings can be made by the user using the web browser settings or by using the service configuration. It is also possible to automatically block cookies.

Cookies are used by us for the following purposes:

- creating aggregate statistics and analyzes that enable us to understand how our website is used, which gives us the opportunity to optimize content, improve it and match the needs of Users.

- Measuring User's traffic on websites using the Google Analytics code (for more information, please visit: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en).

- optimization of our websites in terms of devices and browsers, which are most often used by people visiting these websites.

- measuring the effectiveness of marketing activities and adjusting the content and forms of advertising, displayed both on our pages and, for example, the Google Display Network (more information about cookies used on the Google Display Network can be found at: http://support.google .com / adwords / answer / 2407785).

On our pages there are links and connections to other services and websites. By allowing you to access these websites, we do not take any responsibility for the practices in the processing of personal data on these websites.