Zapytanie ofertowe 1 - informacja o wynikach postępowania

Zapytanie ofertowe 1 - informacja o wynikach postępowania


W trakcie trwania postępowania ofertowego nie wpłynęły żadne oferty.W związku z brakiem ofert spełniających warunki postępowania ofertowego, zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.2 sekcja 3.2.1 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wybór wykonawcy i zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia nastąpi z pominięciem zasady konkurencyjności przy założeniu, że pierwotne warunki zamówienia nie zostaną zmienione.Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do zagniatania mostka termicznego. 
 


Projekt realizowany w ramach naboru: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Krajowy Plan OdbudowyZamawiający (beneficjent)

Aluplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Profilowa 1, 63-006 Nagradowice, NIP: 5540240242Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Imię i nazwisko: Paweł Niedzielski, adres e-mail: pawel.niedzielski@aluplast.netInformacje o ogłoszeniuTytuł zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do zagniatania mostka termicznego

Termin składania ofert

do dnia 19.02.2024 r.Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyny do zagniatania mostka termicznego.

Opis minimalnych wymaganych parametrów i funkcjonalności:

- wydajność: minimum 2 profile/min;

- obsługa linii maksymalnie przez 3 osoby;

- maksymalny czas przezbrajania profilu 5 min;

- automatyczne ustawianie parametrów zagniatanego profilu;

- stół odbiorczy z buforem;

- tester do badania wartości ścinania T.


Przedmiot zamówienia obejmuje:

    - przygotowanie projektu maszyny;

    - dostawę do miejsca realizacji zamówienia;

    - montaż i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi.


Zaoferowane urządzenie musi być nowe.Istotne postanowienia umowyWymagane min. 24 miesiące gwarancji.


Kody CPV

42000000-6 Maszyny przemysłoweMiejsce realizacji zamówienia

Profilowa 1; 63-006 Nagradowice


Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.07.2024 r.

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie „Warunki zmiany umowy”.Warunki udziału w postępowaniuLista dokumentów/oświadczeń wymaganych od WykonawcyZałącznik nr 1 Formularz ofertowyDodatkowe warunkiOfertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.

Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie „Termin składania ofert” na adres mailowy: pawel.niedzielski@aluplast.net


Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania oferenta wg dokumentu rejestrowego lub posiadającą/posiadające stosowne pełnomocnictwo (w takim przypadku pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty). Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz odstąpienia od podpisania umowy w dowolnym terminie (również po upływie terminu składania ofert) bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert.


Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.


Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się:


1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.


Z udziału w postępowaniu wykluczone są równie podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacjiCena netto (waga: 70 %)

Cena najniższa/Cena badanej oferty x waga x 100 pkt

W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.


Okres gwarancji (waga: 30 %)

Okres gwarancji badanej oferty/Najdłuższy okres gwarancji x waga x 100 pkt

Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 m-ce od dnia podpisania protokołu końcowego.

Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 60 m-cy.Warunki zmiany umowyZamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:

 1. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
 2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
  po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
 3. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia. Wartość zmian nie może przekraczać 50% zamówienia;
 4. realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 5. a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 1. b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 2. c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  1. zmniejszenia zakresu dostaw/prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zmniejszone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny prac/dostaw zaniechanych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  2. realizacji dostaw/prac dodatkowych, które nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny dostaw/prac dodatkowych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  3. realizacji dostaw/prac zamiennych tj. wykonanych inaczej niż to opisano w zapytaniu ofertowym, według odmiennej technologii lub przy użyciu innych materiałów, urządzeń stanowiących wyposażenie o tej samej funkcji, lecz korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych (np. mniejszym zużyciu energii). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmniejszone bądź zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny porównawczej dostaw/prac pierwotnych i zamiennych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.