Zapytanie ofertowe 2 - informacja o wynikach postępowania

Zapytanie ofertowe 2 - informacja o wynikach postępowania


Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i maszyn do lakierowania profili aluminiowych

 

Po przeanalizowaniu zebranych ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym wyłoniono następującego wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę:Euroimpianti s. r. l., Via Cavour n. 44, 37067 ValeggioCzęść 1 - Cena netto: 2347200,00 EUR

Część 2 - Cena netto: 750000,00 EUR

Część 3 - Cena netto: 40000,00 EUR

Część 4 - Cena netto: 35000,00 EUR

Część 5 - Cena netto: 250000,00 EURProjekt realizowany w ramach naboru: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Krajowy Plan OdbudowyZamawiający (beneficjent)


Aluplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Profilowa 1, 63-006 Nagradowice, NIP: 5540240242Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia


Imię i nazwisko: Paweł Niedzielski, adres e-mail: pawel.niedzielski@aluplast.net

Informacje o ogłoszeniu


Tytuł zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i maszyn do lakierowania profili aluminiowych


Termin składania ofert

do dnia 19.02.2024 r.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i maszyn do lakierowania profili aluminiowych.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z części z osobna.


Część 1 – Malarnia pionowa


Elementy składowe:

- tunel przygotowania powierzchni (zgodny z certyfikacją Qualimarine);

- piec suszący z kurtynami powietrza;

- dwie kabiny lakiernicze z pompowym układem zasilania farbą wraz z automatycznym czyszczeniem kabiny i pistoletów, kabiny muszą być umieszczone w tzw. clean room;

- piec do utwardzania (polimeryzacji);

- podajnik horyzontalny do załadunku ze stołem;

- zjazd do rozładunku profili ze stołem;

- instalacja do laserowego czyszczenie zawieszek;

- przenośnik łańcuchowy podwieszany monorotacyjny.Opis minimalnych wymaganych parametrów i funkcjonalności:


- detale do malowania: profile aluminiowe długości do 7500 mm o przekroju do 300x80 mm i wadze do 40 kg;

- wydajność instalacji: minimum 450 profili/h, oczekiwana ilość to ok. 900 profili/h;

- prędkość linii minimum 1,2 m/min;

- przygotowanie powierzchni: obróbka bezchromowa (zgodnie z certyfikacją Qualimarine);

- zastosowanie rozwiązań z obszaru Przemysł 4.0 oraz gromadzenie danych dotyczących produkcji na linii malowania proszkowego.


Przedmiot zamówienia obejmuje:


    - przygotowanie projektu malarni;

    - dostawę do miejsca realizacji zamówienia;

    - montaż i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi.


Zaoferowane urządzenie musi być nowe.Istotne postanowienia umowyGwarancja minimum 60 miesięcy na elementy konstrukcyjne.

Gwarancja minimum 24 miesiące na elementy ruchome.Część 2 – Malarnia pozioma


Elementy składowe:

- tunel przygotowania powierzchni (zgodny z certyfikacją Qualicoat);

- piec suszący z kurtynami powietrza;

- kabina lakiernicza automatyczna dielektryczna wraz z automatycznym czyszczeniem kabiny,  kabina umieszczona w tzw. clean room; osprzęt kabiny oraz manipulatory kompatybilne z osprzętem lakierni pionowej;

- piec do utwardzania (polimeryzacji);

- przenośnik łańcuchowy podwieszany monorotacyjny.Opis minimalnych wymaganych parametrów i funkcjonalności:


- detale do malowania: elementy aluminiowe o maksymalnych wymiarach: długość 1,25 m, wysokość 2,5 m, szerokość 0,2 m;

- maksymalne obciążenie przenośnika do 100 kg/m;

- prędkość linii minimum 0,8 m/min;

- przygotowanie powierzchni: obróbka bezchromowa (zgodnie z certyfikacją Qualicoat);

- zastosowanie rozwiązań z obszaru Przemysł 4.0 oraz gromadzenie danych dotyczących produkcji na linii malowania proszkowego.Przedmiot zamówienia obejmuje:


    - przygotowanie projektu malarni;

    - dostawę do miejsca realizacji zamówienia;

    - montaż i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi.


Zaoferowane urządzenie musi być nowe. 

Istotne postanowienia umowy


Gwarancja minimum 60 miesięcy na elementy konstrukcyjne.

Gwarancja minimum 24 miesiące na elementy ruchome.


Część 3 - Stacja demineralizacji wody


Stacja do demineralizacji wody w obiegu zamkniętym.

Opis minimalnych wymaganych parametrów i funkcjonalności:


- natężenie przepływu wody demineralizowanej minimum 6000 l/h; 

- przewodność elektryczna na wyjściu filtra anionowego < 10  μS/cm;

- objętość eluatu do regeneracji min 7 m3.

Stacja demineralizacji wody ma za zadanie obsługiwać tunele przygotowania powierzchni na malarni pionowej i na malarni poziomej.Przedmiot zamówienia obejmuje:


    - przygotowanie projektu stacji demineralizacji wody;

    - dostawę do miejsca realizacji zamówienia;

    - montaż i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi.


Zaoferowane urządzenie musi być nowe. 

Istotne postanowienia umowy


Gwarancja minimum 24 miesiące.Część 4 - Stacja odwróconej osmozy


Opis minimalnych wymaganych parametrów i funkcjonalności:

- natężenie przepływu wyprodukowanego permeatu minimum 4000 l/h; 

- przewodność wyprodukowanego permeatu < 10  μS/cm;

- natężenie przepływu wytworzonego koncentratu minimum 2000 l/h.


Stacja odwróconej osmozy ma za zadanie obsługiwać tunele przygotowania powierzchni na malarni pionowej i na malarni poziomej.


Przedmiot zamówienia obejmuje:    - przygotowanie projektu stacji odwróconej osmozy;

    - dostawę do miejsca realizacji zamówienia;

    - montaż i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi.


Zaoferowane urządzenie musi być nowe. 

Istotne postanowienia umowy


Gwarancja minimum 24 miesiące.
Część 5 - Neutralizator ścieków


Opis minimalnych wymaganych parametrów i funkcjonalności:


- nominalne godzinowe natężenie przepływu minimum 4000 l/h; 

- zneutralizowane ścieki będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych ścieków przemysłowych do  odbiornika, nie mogą przekraczać poniższych wartości:

Neutralizator ma za zadanie oczyszczać ścieki z obróbki chemicznej na malarni pionowej i na malarni poziomej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:


    - przygotowanie projektu neutralizatora ścieków;

    - dostawę do miejsca realizacji zamówienia;

    - montaż i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi.

Zaoferowane urządzenie musi być nowe. 

Istotne postanowienia umowy

Gwarancja minimum 24 miesiące.


Kody CPV

42000000-6 Maszyny przemysłowe


Miejsce realizacji zamówienia

Profilowa 1; 63-006 Nagradowice


Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie „Warunki zmiany umowy”.


Warunki udziału w postępowaniuLista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy


Załącznik nr 1: Formularz ofertowyDodatkowe warunkiOfertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.

Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie „Termin składania ofert” na adres mailowy: pawel.niedzielski@aluplast.net

Oferty niekompletne lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania oferenta wg dokumentu rejestrowego lub posiadającą/posiadające stosowne pełnomocnictwo (w takim przypadku pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty). Oferent związany jest ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert lub w przypadku wyboru Oferenta do czasu podpisania Umowy na wykonanie zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego oraz odstąpienia od podpisania umowy w dowolnym terminie (również po upływie terminu składania ofert) bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i przesłanie dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się:

1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są równie podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji


Części 1-2:Cena netto (waga: 70 %)

Cena najniższa/Cena badanej oferty x waga x 100 pkt

W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Okres gwarancji na elementy konstrukcyjne (waga: 15 %)

Okres gwarancji badanej oferty/Najdłuższy okres gwarancji x waga x 100 pkt

Minimalny wymagany okres gwarancji: 60 m-cy od dnia podpisania protokołu końcowego.

Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 m-cy.

Okres gwarancji na elementy ruchome (waga: 15 %)

Okres gwarancji badanej oferty/Najdłuższy okres gwarancji x waga x 100 pkt

Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 m-ce od dnia podpisania protokołu końcowego.

Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 m-cy.


Części 3-5:Cena netto (waga: 70 %)

Cena najniższa/Cena badanej oferty x waga x 100 pkt

W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Okres gwarancji (waga: 30 %)

Okres gwarancji badanej oferty/Najdłuższy okres gwarancji x waga x 100 pkt

Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 m-ce od dnia podpisania protokołu końcowego.

Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 m-cy.Warunki zmiany umowy


Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:

 1. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
 2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących
  po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
 3. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia. Wartość zmian nie może przekraczać 50% zamówienia;
 4. realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 5. a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 1. b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 2. c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  1. zmniejszenia zakresu dostaw/prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zmniejszone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny prac/dostaw zaniechanych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  2. realizacji dostaw/prac dodatkowych, które nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie stosownie zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny dostaw/prac dodatkowych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  3. realizacji dostaw/prac zamiennych tj. wykonanych inaczej niż to opisano w zapytaniu ofertowym, według odmiennej technologii lub przy użyciu innych materiałów, urządzeń stanowiących wyposażenie o tej samej funkcji, lecz korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych (np. mniejszym zużyciu energii). W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmniejszone bądź zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny porównawczej dostaw/prac pierwotnych i zamiennych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

Wskazane powyżej zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.