Klauzula informacyjna - klienci i dostawcy

Informacja dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych dla dostawców i klientów (odbiorców) będących osobami fizycznymi


Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

1.    Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest
Aluplast Sp. z o.o. (numer KRS: 0000123391)
ul. Profilowa 1, 63-006 Nagradowice,
tel. 61 654 34 00, e-mail: rodo@aluplast.com.pl

2.    Rodzaje danych osobowych
2.1.    imię/imiona i nazwisko, nazwa firmy, miejsce (adres) wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, REGON

3.    Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych:
Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
3.1.    nawiązania relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego) oraz w związku z zawarciem i wykonaniem łączącej nas umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO), oraz
3.2.    wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz
3.3.    ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co może obejmować zbycie wierzytelności, oraz
3.4.    weryfikacji kontrahentów pod kątem ich zdolności płatniczej, oraz
3.5.    przeciwdziałania przestępstwom, oraz
3.6.    nawiązania i podtrzymania relacji z klientami oraz promocji naszych produktów w formie marketingu bezpośredniego,
czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Skąd posiadamy Państwa dane? Konsekwencje odmowy podania danych:
Posiadamy Państwa dane, ponieważ sami nam je udostępniliście.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

5.    Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane:
5.1.    przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy;
5.2.    przez czas określony w przepisach prawa, np. okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać faktury i dokumenty księgowe.

6.    Odbiorcy danych
Państwa dane przekazujemy:
6.1.    podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
•    podmiotom zajmującym się serwisem naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego;
6.2.    innym administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu:
•    działającym na nasze zlecenie agencjom reklamowym lub innym podmiotom podejmującym na nasze zlecenie działania marketingowe lub promocyjne (dotyczy odbiorców),
•    podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną,
•    bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym,
•    podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną, przewozową,
•    podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności (dotyczy odbiorców).
Ponadto, możemy udostępnić wybrane informacje Państwa dotyczące właściwym organom państwowym, np. organom ścigania, sądom, komornikom sądowym, urzędom skarbowym, GUS, lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o stosowaną podstawę prawną.

7.    Obszar przetwarzania danych
Państwa dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy ich przekazywać poza ten Obszar ani do organizacji międzynarodowej.

8.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie będziemy podejmować decyzji Państwa dotyczących w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9.    Przysługujące Państwu prawa:
Mają Państwo prawo do:
9.1.    dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
9.2.    żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
9.3.    wnioskowania o usunięcie danych osobowych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania oraz o przeniesienie danych osobowych.

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu naszego lub osoby trzeciej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, o ile jest to uzasadnione Państwa szczególną sytuacją.
Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem prawa.