Akademia Eksperta

Właściwości akustyczne okien

Właściwości akustyczne okien

Izolacyjność akustyczna okna informuje o tym, w jakim stopniu chroni ono przed hałasem zewnętrznym.

Współczynnik izolacyjności akustycznej przegrody (np. okna, ścian, itp.) jest wyrażany w dB (decybel) i określa wartość redukcji hałasu, którego źródło znajduje się poza przegrodą.

Im większa wartość współczynnika, tym lepsza izolacyjność akustyczna przegrody. Z uwagi na fakt, że parametry akustyczne określane są na postawie skali logarytmicznej przyjmuje się, że zmniejszenie wartości hałasu o 10 dB oznacza realnie jego redukcję o około 50%.

Jak deklarować właściwości akustyczne okien?

Zgodnie z normą EN 14351-1 właściwości akustyczne należy deklarować przy użyciu wartości:

Prawidłowy zapis powinien wyglądać: Rw ( C ; Ctr )

Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA1 oraz RA2

Jeżeli źródłem hałasu są:

wymagania dotyczą wskaźnika RA1 = RW + C.

Jeżeli źródłem hałasu są:

wymagania dotyczą wskaźnika RA2 = RW + Ctr.

Wartości wskaźników C i Ctr mają wartości ujemne (C = -1 -3 dB, Ctr = -4 -8 w zależności od konstrukcji okna), a zatem wartości RA1 i RA2 są zawsze mniejsze od wartości Rw.

Metody określania izolacyjności akustycznej okien

Izolacyjność akustyczną Rw ( C ; Ctr ) (wg EN 14351-1, zał. B, pkt. B.1) okien należy określić za pomocą:

lub

Metoda 1: Określenie izolacyjności akustycznej okien z szybami zespolonymi IGU za pomocą wartości tabelarycznych:

Ogólne warunki stosowania procedury określania współczynnika Rw(C;Ctr) dla okna, na podstawie danych dla IGU: stałe i otwierane okna jednoramowe i przepuszczalność powietrza min. klasa 3.

aluplast - Określenie izolacyjności akustycznej okien z szybami zespolonymi IGU za pomocą wartości tabelarycznych

Schemat postępowania przy wyznaczaniu izolacyjności akustycznej Metodą 1 na przykładzie okna:

Krok 1: z tablicy B.1, na podstawie wartości Rw=30dB dla szyby, odczytujemy wartość Rw dla okna, która wynosi Rw=33dB.
Krok 2: na podstawie wartości izolacyjności szyby obliczamy wartość wskaźnika RA2, która wynosi RA2 = RW + Ctr = 30 + (-4) = 26dB.
Krok 3: z tablicy B.2, na podstawie wartości RA2=26dB dla szyby, odczytujemy wartość RA2 dla okna, która wynosi RA2=28dB.
Krok 4: przyjmuje się, że wartość wskaźnika C dla okna wynosi -1dB.
Krok 5: na podstawie odczytanych z tablic wartości Rw=33dB i RA2=28dB obliczmy wartość wskaźnika Ctr = RA2 – Rw = 28 – 33 = -5dB.
Krok 6: obliczamy powierzchnię okna F = 1,6 x 1,7 = 2,72m2.
Krok 7: z tablicy B.3, dla obliczonego pola powierzchni okna F = 2,72 m2, odczytujemy wartość korekty, która wynosi -1dB.
Krok 8: dokonujemy korekty wartości Rw=33dB odczytanej w kroku 1 o wartość -1dB.  Rw = 33 – 1 = 32dB.
Krok 9: wartość izolacyjności akustycznej okna, zapisana zgodnie z wymaganiami normy wynosi: Rw ( C ; Ctr ) = 32 ( -1 ; -5 )

Ta metoda może być stosowana dla izolacyjności akustycznej okien o wartości
Rw ≤ 38 dB lub RA2 = Rw + Ctr ≤ 34 dB !!!

Metoda 2: Określenie izolacyjności akustycznej okien za pomocą badań

Metoda ta może być stosowana dla wszystkich wartości Rw i RA2, jednak musi być stosowana dla wartości Rw > 38 dB lub RA2 = Rw + Ctr > 34 dB. Niewątpliwą zaletą metody badawczej jest uzyskiwanie lepszych wartości izolacyjności akustycznej okna w stosunku do metody tabelarycznej.

Przykład:

Według metody tabelarycznej okno takie charakteryzuje się wartością izolacyjności akustycznej Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4), natomiast z badań uzyskano wynik Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-4). Badania przeprowadzone zostały na oknach referencyjnych, czyli oknach o powierzchni mniejszej niż 2,7m2. Przenoszenie wyników badań na okna o innych rozmiarach dokonuje się zgodnie zasadami zawartymi w tablicy B.3.

Prześledźmy ten proces na przykładzie:

Podsumowanie:

Dział techniczny Aluplast opracował narzędzie umożliwiające dobór okien o określonej izolacyjności akustycznej w oparciu zarówno o dane tabelaryczne, jak również szeroką gamę przebadanych konstrukcji okiennych w różnych systemach aluplast z różnymi pakietami szybowymi.

Udostępnij artykuł

Udostępnij artykuł

Udostępnij na linkedin linkedin linkedin Udostępnij na facebook facebook facebook

Może Cię zainteresować

Jak wyznaczyć izolacyjność akustyczną okien?

Akademia Eksperta

Jak wyznaczyć izolacyjność akustyczną okien?

Kliknij, aby zobaczyć more
Okna holenderskie: nietypowy profil i wyjątkowy wygląd. Blockprofile NL

Akademia Eksperta

Okna holenderskie: nietypowy profil i wyjątkowy wygląd. Blockprofile NL

Kliknij, aby zobaczyć more