Właściwości akustyczne okien.

Izolacyjność akustyczna okna informuje o tym, w jakim stopniu chroni ono przed hałasem zewnętrznym.

Współczynnik izolacyjności akustycznej przegrody (np. okna, ścian, itp.) jest wyrażany w dB (decybel) i określa wartość redukcji hałasu, którego źródło znajduje się poza przegrodą. 

Im większa wartość współczynnika, tym lepsza izolacyjność akustyczna przegrody. Z uwagi na fakt, że parametry akustyczne określane są na postawie skali logarytmicznej przyjmuje się, że zmniejszenie wartości hałasu o 10 dB oznacza realnie jego redukcję o około 50%.

Jak deklarować właściwości akustyczne okien?

Zgodnie z normą EN 14351-1 właściwości akustyczne należy deklarować przy użyciu wartości:

 • Rw – ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej,
 • Ctr – widmowego wskaźnika adaptacyjnego dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości,
 • C – widmowego wskaźnika adaptacyjnego dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości.

Prawidłowy zapis powinien wyglądać: Rw ( C ; Ctr )

Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA1 oraz RA2

Jeżeli źródłem hałasu są:

 • źródła hałasu bytowego (rozmowa, muzyka, radio, TV),
 • zabawa dzieci,
 • ruch kolejowy ze średnią i dużą prędkością,
 • ruch na drodze szybkiego ruchu > 80 km/h,
 • samoloty odrzutowe w małej odległości,
 • zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas średnio i wysokoczęstotliwościowy

wymagania dotyczą wskaźnika   RA1 = RW + C.

Jeżeli źródłem hałasu są:

 • ruch uliczny miejski,
 • ruch kolejowy z małymi prędkościami,
 • śmigłowce,
 • samoloty odrzutowe w dużej odległości,
 • muzyka dyskotekowa,
 • zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas nisko i wysokoczęstotliwościowy

wymagania dotyczą wskaźnika              RA2 = RW + Ctr.

 

Wartości wskaźników C i Ctr mają wartości ujemne (C = -1 -3 dB, Ctr = -4 -8 w zależności od konstrukcji okna), a zatem wartości RA1 i RA2 są zawsze mniejsze od wartości Rw.

 

Metody określania izolacyjności akustycznej okien

Izolacyjność akustyczną Rw ( C ; Ctr ) (wg EN 14351-1, zał. B, pkt. B.1) okien należy określić za pomocą:                  

 • Metody 1: wartości tabelarycznych zgodnie z załącznikiem B normy EN 14351-1+A1 

lub

 • Metody 2: badań: 

 

Metoda 1: Określenie izolacyjności akustycznej okien z szybami zespolonymi IGU za pomocą wartości tabelarycznych: 

Ogólne warunki stosowania procedury określania współczynnika Rw(C;Ctr) dla okna, na podstawie danych dla IGU: stałe i otwierane okna jednoramowe i przepuszczalność powietrza min. klasa 3.
tabelka121

Schemat postępowania przy wyznaczaniu izolacyjności akustycznej Metodą 1 na przykładzie okna:

 • jednoskrzydłowego,
 • o wymiarach 1600 x 1700mm,
 • zaopatrzonego w 2 uszczelki,
 • charakteryzującego się przepuszczalnością powietrza w klasie 4,
 • wyposażonego w szybę zespoloną IGU o wartości izolacyjności akustycznej Rw(C;Ctr)=30(-1;-4)dB

Krok 1: z tablicy B.1, na podstawie wartości Rw=30dB dla szyby, odczytujemy wartość Rw dla okna, która wynosi Rw=33dB.
Krok 2: na podstawie wartości izolacyjności szyby obliczamy wartość wskaźnika RA2, która wynosi RA2 = RW + Ctr = 30 + (-4) = 26dB.
Krok 3: z tablicy B.2, na podstawie wartości RA2=26dB dla szyby, odczytujemy wartość RA2 dla okna, która wynosi RA2=28dB.
Krok 4: przyjmuje się, że wartość wskaźnika C dla okna wynosi -1dB.
Krok 5: na podstawie odczytanych z tablic wartości Rw=33dB i RA2=28dB obliczmy wartość wskaźnika Ctr = RA2 – Rw = 28 – 33 = -5dB.
Krok 6: obliczamy powierzchnię okna F = 1,6 x 1,7 = 2,72m2.
Krok 7: z tablicy B.3, dla obliczonego pola powierzchni okna F = 2,72 m2, odczytujemy wartość korekty, która wynosi -1dB.
Krok 8: dokonujemy korekty wartości Rw=33dB odczytanej w kroku 1 o wartość -1dB.  Rw = 33 – 1 = 32dB.
Krok 9: wartość izolacyjności akustycznej okna, zapisana zgodnie z wymaganiami normy wynosi: Rw ( C ; Ctr ) = 32 ( -1 ; -5 )


Ta metoda może być stosowana dla izolacyjności akustycznej okien o wartości
Rw ≤ 38 dB lub RA2 = Rw + Ctr ≤ 34 dB !!!

 

Metoda 2: Określenie izolacyjności akustycznej okien za pomocą badań

Metoda ta może być stosowana dla wszystkich wartości Rw i RA2, jednak musi być stosowana dla wartości Rw > 38 dB lub RA2 = Rw + Ctr > 34 dB. Niewątpliwą zaletą metody badawczej jest uzyskiwanie lepszych wartości izolacyjności akustycznej okna w stosunku do metody tabelarycznej. 

Przykład:

 • okno jednoskrzydłowe, 
 • wymiary 1230 x 1480mm, F = 1,82m2
 • system aluplast IDEAL 4000 – 2 uszczelki,
 • przepuszczalność powietrza klasa 4,
 • szyba 6/16/6 – Rw ( C ; Ctr ) = 31 ( -1 ; -3 )

Według metody tabelarycznej okno takie charakteryzuje się  wartością izolacyjności akustycznej R(C;Ctr) = 33 (-1;-4), natomiast z badań uzyskano wynik R(C;Ctr) = 37 (-2;-4). Badania przeprowadzone zostały na oknach referencyjnych, czyli oknach o powierzchni mniejszej niż 2,7m2. Przenoszenie wyników badań na okna o innych rozmiarach dokonuje się zgodnie zasadami zawartymi w tablicy B.3.

Prześledźmy ten proces na przykładzie:

 • wymagana izolacyjność akustyczna okien nie mniejsza niż  R(C;Ctr) = 42 (-1;-5).
 • okna o wymiarach 2200x2300mm wykonane z systemu Ideal 4000.
 • powierzchnia okna wynosi 5,06m2, czyli powyżej 4,6m2.
 • zgodnie z zapisem w tabeli B.3 wartość izolacyjności akustycznej zbadanego okna trzeba pomniejszyć o 3dB.
 • oznacza to, że aby spełnić wymagania, okno w badaniu musiało uzyskać wartość R(C;Ctr) = 45 (-1;-5).
 • taki poziom izolacyjności akustycznej osiągnięto w badaniu okna wykonanego w systemie Ideal 4000 z pakietem szybowym 13VSGSi/19/9VSGSi.


Podsumowanie:

 • izolacyjność akustycznś okien o wartości Rw ≤ 38 dB lub RA2 = Rw + Ctr ≤ 34 dB można wyznaczyć za pomocą wartości tabelarycznych lub badań,
 • izolacyjność akustyczną okien o wartości Rw > 38 dB lub RA2 = Rw + Ctr > 34 dB trzeba wyznaczyć za pomocą badań,
 • często wartości izolacyjności akustycznej uzyskane w badaniach są leprze od tych określonych przy pomocy metody tabelarycznej.

  

 Dział techniczny Aluplast opracował narzędzie umożliwiające dobór okien o określonej izolacyjności akustycznej w oparciu zarówno o dane tabelaryczne, jak również szeroką gamę przebadanych konstrukcji okiennych w różnych systemach aluplast z różnymi pakietami szybowymi.

Znajdź producenta okien